Studiebeurzen om te studeren aan het ITG

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) kan financiële ondersteuning bieden voor specifieke cursussen of programma's, via studiebeurzen of (gesponsorde) vrijstelling van studiegeld, aan de volgende studenten:

 • Studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER)
  Studenten, burgers van een EER-land en die er daadwerkelijk wonen.
  Het betreft een gedeeltelijke vrijstelling van studiegeld voor masterprogramma's of gespecialiseerde korte cursussen.
 • Studenten uit lage- en middeninkomenslanden (LMIC)
  Studenten, burgers van een LMIC en die er daadwerkelijk wonen.
  Het betreft een gedeeltelijke of volledige studiebeurs voor een master- of PhD-programma, of voor gespecialiseerde korte cursussen.

Belangrijk: Gedeeltelijke vrijstelling of beurzen worden enkel toegekend na academische toelating. Hoewel het een voorwaarde is, is academische toelating geen garantie voor een studiebeurs of vrijstelling.

Beurzenreglement

Welke beurzen bestaan er?
Wie kan een DGD-beurs aanvragen?
Welke kosten dekt een DGD-beurs?
Hoe vraag je een DGD-beurs aan?
Zijn er andere beurssponsors?
Bestaan er gedeeltelijke vrijstellingen voor EER-studenten?
Bestaan er DGD-beurzen voor doctoraatsstudenten uit LMIC’s?

Welke beurzen bestaan er?

Het ITG biedt beurzen aan voor masterprogramma's en de meeste korte cursussen en krijgt hiervoor financiële steun van diverse instanties. Het Belgische Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) is de hoofdsponsor. Informatie over de (ja/nee) beschikbaarheid van beurzen voor een specifieke cursus, is te vinden op de pagina met de cursusbeschrijving.

Wie kan een DGD-beurs aanvragen?

Burgers van, en die wonen in een laag- of middeninkomensland, zoals gedefinieerd in de OESO-DAC-lijst, kunnen een studiebeurs aanvragen die wordt gesponsord door DGD. Deze kandidaten kunnen enkel een beurs aanvragen als ze jonger zijn dan 46 jaar aan het einde van de cursus of bij afstuderen.

Opmerking:

 • Kandidaten met een tweede nationaliteit van een hoog-inkomensland (bv. door dubbele nationaliteit) of kandidaten die in een hoog-inkomensland werken of er langer dan een jaar werkten in de voorgaande drie jaren, komen niet in aanmerking voor een DGD-beurs.
 • De meerderheid van de beurzen, maar niet allemaal, zal worden toegekend aan onderdanen van de landen die door DGD als prioritair zijn aangemerkt (zie onderstaande lijst).

De DGD-landenlijst omvat:

Benin, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cambodja, Kameroen, Cuba, Democratische Republiek Congo, Ecuador, Ethiopië, Guatemala, Guinee, Haïti, Indonesië, Kenia, Madagaskar, Mali, Marokko, Mozambique, Nicaragua, Niger, Palestina, Filippijnen, Peru, Rwanda, Senegal, Zuid-Afrika, Tanzania, Oeganda, Vietnam, Zimbabwe.

Welke kosten dekt een DGD-beurs?

DGD-beurzen omvatten reiskosten, studiegeld, verzekeringen en levensonderhoud. Dit geldt voor zowel de masteropleiding als de korte cursussen. Een beperkt aantal beurzen is beschikbaar om cursussen of cursusonderdelen (modules) buiten het ITG te volgen in deeltijdse opleidingen, in het kader van kredietmobiliteit, of bij partnerinstellingen die samen met het ITG een programma organiseren.

Hoe vraag je een DGD-beurs aan?

Zoals hiervoor vermeld, kunnen beurzen alleen worden toegekend aan kandidaten die voldoen aan alle academische toelatingscriteria, inbegrepen de cursus-taalvaardigheidstest.

Opmerking: de taalvaardigheidseis voor Engels, zoals vermeld in de cursusbeschrijving, is een TOEFL 580 (op papier), 230 (computer) of 88 (op internet), IELTS 6.5 of gelijkwaardig (ITG TOEFL-code = 7727).

Tijdens de online aanvraagprocedure kunnen kandidaten een DGD-aanvraagformulier voor beurzen downloaden. Het ITG accepteert enkel studiebeursaanvragen als onderdeel van een cursusaanvraag. ITG en DGD zullen gezamenlijk de beschikbare beurzen toekennen aan de academisch hoogst geplaatste kandidaten. Naast de toekenningscriteria voor een studiebeurs (nationaliteit, woonadres / woonplaats en leeftijd), zijn er nog een aantal aanvullende selectiecriteria (gedefinieerd door DGD) van toepassing:

 1. Beroepskenmerken en/of vooruitzichten, zoals omschreven door een werkgever:
  • Waarschijnlijkheid van professionele (re-)integratie na het volgen van de cursus
  • Werkgelegenheid in een context waar de leerervaring makkelijk kan worden toegepast
  • Bij voorkeur een functie in een instelling voor onderzoek of hoger onderwijs, de publieke sector, de sociale economie, een kleine of middelgrote onderneming (MKB) of een niet-gouvernementele organisatie
 2. Persoonlijke motivatie
 3. Gender: bij gelijke kwalificatie, wordt voorkeur gegeven aan een vrouwelijke kandidaat.
 4. Bij voorkeur een kandidaat dit niet eerder een DGD-beurs heeft ontvangen en niet eerder studeerde in een hoog-inkomensland.

Zijn er andere beurssponsors?

Het ITG is een voorkeurspartner in het Joint Japan / World Bank Graduate Scholarship Program (JJ/WBGSP).

Als je (via academische toelatingsbrief) wordt aanvaard voor een voltijdse masteropleiding aan het ITG en je thuisland steun krijgt van de Wereldbank, kun je een beurs aanvragen bij het Joint Japan / World Bank Graduate Scholarship Program.

We moedigen aanvragers aan om ook de mogelijkheden van financiële ondersteuning via hun werkgever, nationale beurzenbemiddeling voor studies in het buitenland of particuliere sponsors te verkennen.

Bestaan er gedeeltelijke vrijstellingen voor EER-studenten?

Het Sociaal Fonds van het ITG kan een gedeeltelijke studiegeldvrijstelling bieden aan kandidaten uit de Europese Economische Ruimte. Deze vrijstelling kan oplopen tot maximaal 80% van het studiegeld maar geldt enkel voor masteropleidingen en gespecialiseerde korte cursussen en niet voor postacademische certificaatcursussen. Na academische toelating tot een masteropleiding of een gespecialiseerde korte cursus kan het betrokken secretariaat EER-aanvragers op de hoogte brengen van de aanvraagprocedure voor vrijstellingen.

Bestaan er DGD-beurzen voor doctoraatsstudenten uit LMIC’s?

Elk jaar kunnen drie PhD-beurzen worden toegekend aan ITM alumni die zijn toegelaten tot het ITG doctoraatsprogramma. De academisch toegelaten kandidaten moeten voldoen aan de DGD-criteria (nationaliteit, woonadres/woonplaats en leeftijd) vooraleer een DGD-doctoraatsbeurs kan worden toegekend. Dit type beurs biedt financiële ondersteuning voor maximaal vier jaar (48 maanden) doctoraatsopleiding.