micheile-dot-com-ZVprbBmT8QA-unsplash

Beurzen om aan het ITG te studeren

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde kent studiebeurzen toe aan studenten uit lage- en middeninkomenslanden.

Welke studiebeurzen bestaan er?

De Algemene Directie voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) is de belangrijkste beurzenverstrekker van het ITG. Via het instituut biedt het DGD studiebeurzen aan voor:

  • Masteropleidingen

  • Cursussen van korte duur (en stages of predoctorale opleidingen)

  • Doctoraatsopleidingen (en postdoctorale beurzen)

Aangezien postdoctorale certificaten vooral bedoeld zijn voor studenten uit EER-landen, worden voor die cursussen geen beurzen toegekend.

Daarnaast is er de Romain De Cock-beurs voor masterstudies rond internationale gezondheidszorg die focussen op chirurgische, obstetrische of gynaecologische onderwerpen, beleid of klinische vragen die van belang zijn voor de chirurgische praktijk en de volksgezondheid. De beurs dekt collegegeld en reis- en verblijfskosten wordt jaarlijks volledig toegekend aan een student uit een laag- of middeninkomensland. Dezelfde regels als die van de DGD-beurzen zijn van toepassing.

Er zijn vaak alternatieve (volledige of gedeeltelijke) studiebeurzen voorhanden, en het is aangeraden dat belangstellenden ook andere sponsors zoeken: werkgevers, particuliere sponsors, ontwikkelingssamenwerkingsprojecten of nationale agentschappen die studies in het buitenland ondersteunen.

Wie komt in aanmerking voor een DGD-beurs?

Alle burgers van lage- of middeninkomenslanden (LMIL) kunnen een aanvraag doen.

Belangstellenden moeten burger zijn van het land en er ook daadwerkelijk wonen, zoals gedefinieerd in de lijst van LMIL's van OESO-DAC. Het merendeel van de beurzen, maar niet alle, wordt toegekend aan burgers van de landen die door de Algemene Directie voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) als prioritaire landen worden beschouwd. Niettemin kunnen, studenten uit alle LMIL's een aanvraag indienen, zoals hierboven reeds vermeld.

De lijst van prioritaire landen van het DGD omvat:

Benin, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cambodja, Kameroen, Cuba, Democratische Republiek Congo, Ecuador, Ethiopië, Guinee, Haïti, Indonesië, Kenia, Madagaskar, Marokko, Mozambique, Nepal, Niger, Peru, Filipijnen, Rwanda, Senegal, Zuid-Afrika, Tanzania, Tunesië, Uganda, Vietnam, Zimbabwe.

Opmerking: aanvragers met een tweede staatsburgerschap in een hoog-inkomensland (bv. door dubbele nationaliteit) of aanvragers die werken in een hoog-inkomensland (of dat meer dan één jaar zijn geweest in de drie jaar voorafgaand aan de beursaanvraag) komen niet in aanmerking voor een DGD-beurs.

Welke kosten dekt een DGD-beurs?

DGD-beurzen kunnen reiskosten, collegegeld (inschrijvings- en kredietkosten), verzekeringskosten en uitgaven voor levensonderhoud dekken.

Een DGD-beurs kan volledig toegekend worden en bijgevolg alle bovenstaande kosten dekken, of gedeeltelijk toegekend worden en slechts één of enkele kost(en) dekken (bijv. alleen collegegeld of kosten voor levensonderhoud).

In een deeltijds Msc-studieprogramma kan een DGD-beurs ook de kosten van externe opleidingsonderdelen (modules) buiten het ITG dekken, bijvoorbeeld in het kader van creditmobiliteit (bv. in het tropEd-netwerk) of als onderdeel van een samenwerkings- of gezamenlijk programma bij partnerinstellingen.

Hoe worden beurzen toegekend? Wat zijn de selectiecriteria?

Beurzen kunnen, zoals hierboven vermeld, alleen worden toegekend (geheel of gedeeltelijk) aan kandidaten die aan toelatingscriteria van de opleiding voldoen. Kandidaten kunnen online tijdens de inschrijvingsprocedure een aanvraagformulier voor DGD-beurzen downloaden.

Het ITG en DGD kennen de beschikbare beurzen gezamenlijk toe aan de hoogste kandidaten in de academische rangschikking. Beurzen van het DGD kunnen uitsluitend worden toegekend aan kandidaten die in het begin of het midden van hun carrière zitten. Raadpleeg ook het beursreglement van het ITG.

De selectiecriteria worden door het DGD opgesteld en gebruikt om kandidaten voor de beschikbare beurzen te rangschikken. Criteria zijn:

  • Persoonlijke motivatie

  • Geslacht (voorkeur voor vrouwelijke beurskandidaten bij gelijke kwalificatie)

  • Geen eerder toegekende DGD-beurs (en geen studie-ervaring in een hoog-inkomensland).

  • Bij voorkeur werkzaam in een onderzoeksinstituut, een instelling voor hoger onderwijs, de publieke sector, de sociale economie, een kleine of middelgrote onderneming (KMO) of een niet-gouvernementele organisatie.

  • Kenmerken en/of mogelijkheden van de werkgelegenheid, op basis van de steun van een werkgever

  • Kans op professionele (re)integratie na de cursus

  • Mate van werkgelegenheid in contexten waarin de verworven kennis gedurende een aanzienlijke periode kan worden toegepast en ontwikkeld.

Bestaan er DGD-beurzen voor doctoraatskandidaten uit LMIL?

Elk jaar worden drie tot vijf doctoraatsbeurzen toegekend aan ITG-alumni en andere mensen met veel potentieel (zie Individueel Sandwich PhD-beursprogramma ITG-DGD) die worden toegelaten tot het doctoraatsprogramma van het ITG.

Kandidaat-promovendi moeten voldoen aan de toelatingscriteria van het DGD (nationaliteit, woonadres/domicilie, thuisinstelling en loopbaanfase) om voor een beurs in aanmerking te komen. Een doctoraatsbeurs biedt financiële steun voor maximaal 48 opleidingsmaanden. Het gaat om sandwich beurzen waarbij de student max. 24 maanden bij het ITG kan zijn.