MPH0075_edited

Mobiliteit

Het ITG ondersteunt inkomende en uitgaande mobiliteit van studenten en medewerkers voor studie-, onderwijs- en onderzoeksdoeleinden, zowel binnen als buiten de EU. Internationale mobiliteit, opleidingen van korte duur en graadprogramma's, gecombineerd met nauwe samenwerkingen met partnerschappen, zijn centrale componenten van onze internationaliseringsstrategie.

Erkenning en overdracht van credits (studiepunten)

Alle opleidingsonderdelen en specialisatiecursussen zijn minimum 3 credits (of studiepunten) waard en zijn altijd een afgerond getal. Eén studiepunt vertaalt zich in tussen de 25 en 30 uur studietijd. Een voltijdse studieweek aan het ITG kan hoogstens 1,5 credits opleveren. In onze online opleidingscatalogus vind je voor elke cursus meer informatie over studiepunten en gerelateerde studietijd.

Alle studiemogelijkheden aan het ITG die formeel beoordeeld worden, kunnen studiepunten opleveren (bv. opleidingsonderdelen of specialisatiecursussen) en bijgevolg in het kader van een masterdiploma of een Vlaams postgraduaatgetuigschrift (minimum 20 studiepunten) erkend worden.

In een diplomacontract staat duidelijk welke studiepunten, behaald aan het ITG of via een uitwisseling (van nationale of internationale geaccrediteerde hogeronderwijsinstellingen of -programma's), bijdragen tot een graad. De overdracht van studiepunten gebeurt op basis van een niveautabel. Als de beoordelingsschalen of de examencijfersystemen verschillen (bijvoorbeeld geslaagd of niet geslaagd, een score van A tot D, of een score op 20), dan krijgt de student het cijfer dat het meest met de beoordelingsinterval van het ITG overeenkomt.

Certificaten voor specialisatiecursussen van korte duur worden binnen de 4 weken verstrekt en bevatten eveneens een cijfertabel.

Les diplômes sont délivrés conformément à la législation flamande, avec un supplément officiel au diplôme (modèle européen) contenant des informations sur les critères d'admission, les unités de cours, les crédits obtenus, la mobilité, les notes (notes transférées). Ils contiennent également une liste de notes de l'IMT, composée selon les directives ECTS 2015.

Des informations supplémentaires sont disponibles dans le règlement d'examen.

Beurzen

Met de steun van de Algemene Directie voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) en andere sponsors is het ITG in staat om beurzen te verstrekken voor doctoraatsprogramma's, masterprogramma's, specialisatiecursussen van korte duur en individuele stages. Stages kunnen als onderdeel van een predoctoraal traject of in de context van voortdurende professionele ontwikkeling georganiseerd worden (CPD).

De beurzen worden toegekend aan studenten uit lage- en middeninkomenslanden en zijn voor alle programma's (van doctoraat tot CPD) geldig. DGD-beurzen kunnen zowel gedeeltelijk als volledig toegekend worden om uitgaande en inkomende mobiliteit te ondersteunen.

students-in-new-mtm-course-2020

Mobiliteit en Erasmus+

Erasmus+ is het Europese programma dat hoger onderwijs en opleidingen in Europa ondersteunt. Het biedt kansen om in Europa en daarbuiten te studeren, een opleiding te volgen en ervaring op te doen. Het ITG ontving financiering om in academiejaren 2022-2023 en 2023-2024 een beperkt aantal uitgaande mobiliteitsinitiatieven voor personeel en studenten te realiseren.

Mogelijkheden Erasmus+ voor uitgaande personeelsmobiliteit voor onderwijs

Werd je uitgenodigd om les te geven aan een van de tropEd-partnerinstellingen of een andere hogeronderwijsinstelling in de EU? Neem dan contact op met de Onderwijsdienst van het ITG (Charlotte Morantin - cmorantin@itg.be) om de mogelijkheden te bespreken.

Het ITG ontving financiering voor de ondersteuning van een aantal initiatieven voor uitgaande personeelsmobiliteit in academiejaar 2023-2024 (met deadline 31 juli 2024).

Een Erasmus+-mobiliteitssubsidie is niet bedoeld om alle verblijfskosten in het buitenland te dekken. De mobiliteitssubsidie compenseert bijkomende mobiliteitskosten zoals reiskosten, verzekeringen, visumkosten, de hogere kosten voor levensonderhoud in het gastland en andere extra uitgaven. De geldende bedragen voor 2023 staan in Bijlage 1.


Wie kan een aanvraag indienen?

ITG-personeel actief binnen onderwijs en onderzoek.


Type en duur van de personeelsmobiliteit

 • Uitgaande personeelsmobiliteit voor een onderwijsperiode in het buitenland bij een Europese partnerinstelling voor hoger onderwijs in:

  • een lidstaat van de Europese Unie;

  • een derde land dat aan het programma verbonden is (Noord-Macedonië, Servië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije).

 • Fysieke mobiliteit: van 2 dagen tot 2 maanden (exclusief reistijd)

 • Een onderwijsactiviteit omvat minstens 8 onderwijsuren per week (of een kortere verblijfsperiode).


Ontvangende hogeronderwijsinstelling

De ontvangende organisatie moet een hogeronderwijsinstelling (HOI) zijn uit een EU-lidstaat of uit een derde land dat aan het programma verbonden is en waaraan een ECHE werd toegekend.


Evaluatiecriteria en -procedure

Alle aanvragen die in aanmerking komen en volledig zijn, zullen worden beoordeeld door het selectiecomité voor E+-mobiliteit, bestaande uit leden van de Onderwijsdienst en de departementale diensten voor onderwijscoördinatie van het ITG. De volgende beoordelingscriteria zullen in overweging worden genomen:

 • De algemene doelstellingen van de onderwijsmobiliteit

 • De wetenschappelijke belangstelling van de kandidaat om in het buitenland les te geven

 • Het leerplan van de kandidaat

 • De toegevoegde waarde van de onderwijsperiode in het buitenland op individueel niveau (medewerker) en de strategische waarde voor het ITG

 • De betrokkenheid van de kandidaat bij de opleiding, de verwachte onderwijsresultaten en de partnerinstelling

 • Uitnodiging van de ontvangende partnerinstelling om in de opleiding les te geven

 • Voorrang wordt gegeven aan nieuwe onderwijsopdrachten/samenwerkingen.


Inschrijvingsprocedure

 • Indienen aanvraag E+-beurs: Stuur je ingevulde aanvraagformulier, motivatiebrief en studieplan per e-mail naar erasmusplusmobility@itg.be.

 • De beurzen worden toegekend aan aanvragen die positief werden beoordeeld op basis van de hierboven vermelde criteria. Dat gebeurt op basis van het principe 'first come, first serve', en tot het mobiliteitsbudget is uitgeput.

 • Heb je vragen of wens je meer informatie? Neem dan contact op met erasmusplusmobility@itg.be.

Mogelijkheden Erasmus+ voor uitgaande studentenmobiliteit: studies en stages

Heb je interesse om (blended) onderwijs te volgen aan een van de tropEd-partnerinstellingen? Of ben je nieuwsgierig naar stagemogelijkheden bij een van de internationale partnerinstellingen van het ITG om velddata voor je masterscriptie te verzamelen?

Het ITG ontving financiering voor de ondersteuning van 10 initiatieven voor uitgaande studentenmobiliteit in academiejaar 2023-2024 (met deadline 31 juli 2024), voornamelijk gericht op mobiliteit binnen de EU:

 • 8 beurzen voor studies en stages in lidstaten van de Europese Unie (1) en in derde landen die aan het programma verbonden zijn (2)

 • 2 beurzen voor studies en stages in derde landen die niet aan het programma verbonden zijn (regio's 1 tot 14) (3).

Een Erasmus+-mobiliteitssubsidie is niet bedoeld om alle verblijfskosten in het buitenland te dekken. De mobiliteitssubsidie compenseert bijkomende mobiliteitskosten zoals reiskosten, verzekeringen, visumkosten, de hogere kosten voor levensonderhoud in het gastland en andere extra uitgaven. De geldende bedragen voor 2023 staan in Bijlage 2.

(1) België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Finland, Zweden.

(2) Noord-Macedonië, Servië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije.

(3) De volledige landenlijst is beschikbaar in Bijlage 2.1.

Interesse? Contacteer je onderwijscoördinator of supervisor binnen je departement om de mogelijkheden te bespreken.


Wie kan een aanvraag indienen?

 • Doctoraatstudenten uit hoge-inkomenslanden (HIC) & lage- en midden-inkomenslanden (LMIC) (alleen bij het ITG ingeschreven doctoraatstudenten)

 • MSc-studenten uit HIC & LMIC

 • Recente afgestudeerde MSc-studenten komen in aanmerking voor een stage (mobiliteit). Pas afgestudeerden moeten tijdens hun laatste studiejaar geselecteerd worden door hun HOI en moeten hun stage in het buitenland uitvoeren en afronden binnen een jaar na afstuderen (om te werken aan een artikel of een (pre)doctoraal traject voor te bereiden).


Type, plaats en duur van de studentenmobiliteit

 • Uitgaande studentenmobiliteit voor studies (SMS) en stages (SMT) naar:

  • lidstaten van de Europese Unie;

  • derde landen die aan het programma verbonden zijn (Noord-Macedonië, Servië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije)

  • derde landen die niet aan het programma verbonden zijn (regio's 1 t/m 14, Bijlage 2.1)

   Landen die niet in aanmerking komen: België, je land van staatsburgerschap en/of land van herkomst (internationale studenten en studenten met een dubbele nationaliteit)

 • Duur van de studentenmobiliteit voor studies en/of stages:

  • Studie en stage: van 2 tot 10 maanden

  • Kortdurende Blended Mobiliteit voor MSc-studenten: van 5 tot 30 dagen (3 ECTS) met verplichte virtuele component

  • Kortdurende Mobiliteit voor Doctoraatsstudenten: van 5 tot 30 dagen

   Opmerking: deelname aan conferenties kan niet worden gesubsidieerd in het kader van Kortdurende Mobiliteit voor doctoraatstudenten.

 • Deadline voor alle mobiliteitsactiviteiten: 31 juli 2024


Ontvangende hogeronderwijsinstelling

De ontvangende hogeronderwijsinstellingen (HOI's) die gevestigd zijn in landen van het Erasmus+-programma (= EU-lidstaten en derde landen die aan het programma verbonden zijn) moeten hogeronderwijsinstellingen zijn waaraan een ECHE werd toegekend.

Alle ontvangende partnerlandorganisaties (= derde landen die niet aan het programma verbonden zijn - regio 1 tot 14) moeten door bevoegde autoriteiten erkende HOI's zijn en interinstitutionele overeenkomsten met het ITG hebben ondertekend voordat de mobiliteit plaatsvindt.


Evaluatiecriteria en -procedure

Alle aanvragen die in aanmerking komen en volledig zijn, zullen worden beoordeeld door het selectiecomité voor E+-mobiliteit, bestaande uit leden van de Onderwijsdienst, Onderzoeksdienst en de departementale diensten voor onderwijscoördinatie van het ITG. De volgende beoordelingscriteria zullen in overweging worden genomen:

 • De studieloopbaan van de kandidaat

 • De specifieke motivatie van de kandidaat in termen van (i) de academische en/of professionele meerwaarde van de studie/stageperiode in het buitenland (ii) de financiële noodzaak van de reisbeurs (studenten zonder beurs en/of bench fee krijgen voorrang)

 • De mate waarin de leerdoelstellingen bereikt worden

 • De kwaliteit (bv. accreditatie) van de studie/stage en de ontvangende hogeronderwijsinstelling


Inschrijvings- en selectieprocedure

 • Indienen aanvraag E+-beurs: Stuur je ingevulde aanvraagformulier, motivatiebrief en studieplan per e-mail naar erasmusplusmobility@itg.be.

 • De beurzen worden toegekend aan aanvragen die positief werden beoordeeld op basis van de hierboven vermelde criteria. Dat gebeurt op basis van het principe 'first come, first serve', en tot het mobiliteitsbudget is uitgeput.

 • Heb je vragen of wens je meer informatie? Neem dan contact op met erasmusplusmobility@itg.be.