MPH0075_edited

Mobiliteit

Het ITG ondersteunt inkomende en uitgaande mobiliteit van studenten en medewerkers voor studie-, onderwijs- en onderzoeksdoeleinden, zowel binnen als buiten de EU. Internationale mobiliteit, opleidingen van korte duur en graadprogramma's, gecombineerd met nauwe samenwerkingen met partnerschappen, zijn centrale componenten van onze internationaliseringsstrategie.

Erkenning en overdracht van credits (studiepunten)

Alle opleidingsonderdelen en specialisatiecursussen zijn minimum 3 credits (of studiepunten) waard en zijn altijd een afgerond getal. Eén studiepunt vertaalt zich in tussen de 25 en 30 uur studietijd. Een voltijdse studieweek aan het ITG kan hoogstens 1,5 credits opleveren. In onze online opleidingscatalogus vind je voor elke cursus meer informatie over studiepunten en gerelateerde studietijd.

Alle studiemogelijkheden aan het ITG die formeel beoordeeld worden, kunnen studiepunten opleveren (bv. opleidingsonderdelen of specialisatiecursussen) en bijgevolg in het kader van een masterdiploma of een Vlaams postgraduaatgetuigschrift (minimum 20 studiepunten) erkend worden.

In een diplomacontract staat duidelijk welke studiepunten, behaald aan het ITG of via een uitwisseling (van nationale of internationale geaccrediteerde hogeronderwijsinstellingen of -programma's), bijdragen tot een graad. De overdracht van studiepunten gebeurt op basis van een niveautabel. Als de beoordelingsschalen of de examencijfersystemen verschillen (bijvoorbeeld geslaagd of niet geslaagd, een score van A tot D, of een score op 20), dan krijgt de student het cijfer dat het meest met de beoordelingsinterval van het ITG overeenkomt.

Certificaten voor specialisatiecursussen van korte duur worden binnen de 4 weken verstrekt en bevatten eveneens een cijfertabel.

Les diplômes sont délivrés conformément à la législation flamande, avec un supplément officiel au diplôme (modèle européen) contenant des informations sur les critères d'admission, les unités de cours, les crédits obtenus, la mobilité, les notes (notes transférées). Ils contiennent également une liste de notes de l'IMT, composée selon les directives ECTS 2015.

Des informations supplémentaires sont disponibles dans le règlement d'examen.

Beurzen

Met de steun van de Algemene Directie voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) en andere sponsors is het ITG in staat om beurzen te verstrekken voor doctoraatsprogramma's, masterprogramma's, specialisatiecursussen van korte duur en individuele stages. Stages kunnen als onderdeel van een predoctoraal traject of in de context van voortdurende professionele ontwikkeling georganiseerd worden (CPD).

De beurzen worden toegekend aan studenten uit lage- en middeninkomenslanden en zijn voor alle programma's (van doctoraat tot CPD) geldig. DGD-beurzen kunnen zowel gedeeltelijk als volledig toegekend worden om uitgaande en inkomende mobiliteit te ondersteunen.

students-in-new-mtm-course-2020

Mobiliteit en Erasmus+

Erasmus+ is het Europese programma dat hoger onderwijs en opleidingen in Europa ondersteunt. Het biedt kansen om in Europa en daarbuiten te studeren, een opleiding te volgen en ervaring op te doen. Het ITG ontving financiering om in academiejaren 2022-2023 en 2023-2024 een beperkt aantal uitgaande mobiliteitsinitiatieven voor personeel en studenten te realiseren.

Mogelijkheden van Erasmus+ voor uitgaande mobiliteit van medewerkers voor onderwijsdoeleinden

Werd je uitgenodigd om les te geven aan een van de tropEd-partnerinstellingen of een andere instelling voor hoger onderwijs in de EU? Neem dan contact op met de Onderwijsdienst van het ITG (Charlotte Morantin - cmorantin@itg.be) om de bestaande mogelijkheden te bespreken.

Een mobiliteitssubsidie in het kader van Erasmus+ dient niet om de volledige verblijfskosten in het buitenland te dekken. De subsidie dekt aanvullende mobiliteitskosten zoals verzekeringen, visumkosten, hogere kosten voor levensonderhoud in het gastland en andere bijkomende uitgaven. De geldende bedragen 2022-2023 vind je in bijlage 1.

Wie kan een aanvraag indienen?

Medewerkers van het ITG die actief zijn op het gebied van onderwijs en onderzoek.

Aard en duur van de mobiliteit voor personeel

 • Uitgaande mobiliteit voor personeel voor een onderwijsperiode in het buitenland bij een partnerinstelling voor hoger onderwijs in:

  • een lidstaat van de Europese Unie,

  • een derde land dat met het programma is geassocieerd (Noord-Macedonië, Servië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije).

 • Fysieke mobiliteit: van 2 dagen tot 2 maanden (exclusief reistijd)

 • Een onderwijsactiviteit omvat minstens 8 onderwijsuren per week (of een kortere verblijfsperiode).

Ontvangende hogeronderwijsinstelling

De ontvangende organisatie moet een instelling voor hoger onderwijs zijn uit een EU-lidstaat of een derde land dat bij het programma is aangesloten en waaraan een ECHE werd toegekend.

Evaluatiecriteria en -procedure

Alle aanvragen die in aanmerking komen en volledig zijn, worden beoordeeld door het selectiecomité voor E+-mobiliteit, dat bestaat uit leden van de Onderwijsdienst en de departementale diensten voor onderwijscoördinatie van het ITG. De volgende beoordelingscriteria worden in overweging genomen:

 • De algemene doelstellingen van de onderwijsmobiliteit

 • De wetenschappelijke belangstelling van de kandidaat om in het buitenland les te geven

 • Het onderwijsplan van de kandidaat

 • De toegevoegde waarde van de onderwijsperiode in het buitenland op individueel niveau (medewerker) en de strategische waarde voor het ITG

 • De betrokkenheid van de kandidaat bij de opleiding, de verwachte onderwijsresultaten en de partnerinstelling

 • Uitnodiging van de ontvangende partnerinstelling om in de opleiding les te geven

 • Voorrang wordt gegeven aan nieuwe onderwijsopdrachten/samenwerkingen.

Inschrijvingsdata en -procedure

 • Inschrijvingsdata:

  • 1ste semester van het academiejaar: voor mobiliteit die tijdens het 2de semester plaatsvindt

  • 2e semester van het academiejaar: voor mobiliteit die in het 1ste semester van het volgende academiejaar plaatsvindt

Mogelijkheden van Erasmus+ voor uitgaande mobiliteit van studenten: studies en stages

Heb je interesse om (blended) onderwijs te volgen aan een van de tropEd-partnerinstellingen? Of wil je stage lopen bij een van de internationale partnerinstellingen van het ITG om velddata voor je masterscriptie te verzamelen? Neem dan contact op met de onderwijscoördinator van het departement om de mogelijkheden te bespreken.

Een mobiliteitssubsidie in het kader van Erasmus+ dient niet om de volledige verblijfskosten in het buitenland te dekken. De subsidie dekt aanvullende mobiliteitskosten zoals verzekeringen, visumkosten, hogere kosten voor levensonderhoud in het gastland en andere bijkomende uitgaven. De geldende bedragen 2022-2023 vind je in bijlage 2.

Wie kan een aanvraag indienen?

 • MSc-studenten uit hoge-inkomenslanden & lage- en middeninkomenslanden

 • Recent afgestudeerden van een MSc kunnen aan een mobiliteitsstage deelnemen. Zij moeten tijdens hun laatste studiejaar door hun hogeronderwijsinstelling worden geselecteerd en hun stage in het buitenland binnen een jaar na afstuderen uitvoeren en voltooien (om aan de publicatie van een artikel te werken en een predoctoraal of doctoraal traject voor te bereiden).

Aard, plaats en duur van de mobiliteit voor studenten

 • Uitgaande mobiliteit voor studenten voor studies (SMS) en stages (SMT) naar:

  • lidstaten van de Europese Unie

  • derde landen die met het programma zijn geassocieerd (Noord-Macedonië, Servië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije)

  • derde landen die niet met het programma zijn geassocieerd (regio's 1 t/m 14, volledige landenlijst beschikbaar op de Erasmus+ website)

   Landen die niet in aanmerking komen: België, je land van staatsburgerschap en/of land van herkomst (internationale studenten en studenten met een dubbele nationaliteit)

 • Fysieke mobiliteit: 2 maanden (min. en max.)

 • Gemengde mobiliteit van korte duur (min. 3 ECTS): 5 tot 30 dagen fysieke mobiliteit, verplichte virtuele component vóór of na de fysieke mobiliteit (geen minimumduur van de virtuele component)

Ontvangende hogeronderwijsinstelling

De ontvangende organisatie moet een instelling voor hoger onderwijs (HOI) zijn die gevestigd is in een land dat onder het Erasmus+-programma valt (d.w.z. EU-lidstaten en met het programma geassocieerde derde landen) en waaraan een ECHE werd toegekend.

Alle ontvangende organisaties in partnerlanden (d.w.z. derde landen uit de regio's 1 tot en met 14 die niet met het programma zijn geassocieerd) moeten door de bevoegde autoriteiten erkend worden als HOI's en vóór de mobiliteit een interinstitutionele overeenkomst met het ITG hebben ondertekend.

Evaluatiecriteria en -procedure

Alle aanvragen die in aanmerking komen en volledig zijn, worden beoordeeld door het selectiecomité voor E+-mobiliteit, dat bestaat uit leden van de Onderwijsdienst en de departementale diensten voor onderwijscoördinatie van het ITG. De volgende beoordelingscriteria worden in overweging genomen:

 • De studieloopbaan van de kandidaat

 • De specifieke motivatie van de kandidaat en de toegevoegde academische en/of professionele waarde van de studie/stageperiode in het buitenland

 • De mate waarin de leerdoelstellingen bereikt worden

 • De kwaliteit (bijv. accreditatie) van de cursus/stage en de ontvangende instelling voor hoger onderwijs

Inschrijvingsdata en -procedure

 • Inschrijvingsdata:

  • Tussen 15 september - 15 december: voor mobiliteit die plaatsvindt in het 2e semester van hetzelfde academiejaar

  • Tussen 15 februari - 15 juni: voor mobiliteit die plaatsvindt in het 1ste semester van het volgende academiejaar

 • Indienen aanvraag E+-beurs: Stuur je ingevulde aanvraagformulier, motivatiebrief en studieplan per e-mail naar de Onderwijsdienst (erasmusplusmobility@itg.be).