8B6A9649

Samenwerking

Door nauwe samenwerking met zijn partners zet het ITG in op internationale onderwijsprojecten en -netwerken. Gedeelde wetenschappelijke belangen en waarden, wetenschappelijke excellentie en belangstelling voor studenten, samenleving en ontwikkeling staan daarbij centraal.

Studenten en personeelsleden van het ITG plukken de vruchten van de vele Europese en internationale partnerschappen en netwerken waarbij het instituut is aangesloten. De Europese en internationale onderwijsprojecten vertalen zich in strategische partnerschappen, kennisallianties en projecten rond capaciteitsbouw. De samenwerkingsprojecten worden gecoördineerd door het onderwijskantoor en de onderwijseenheden van de drie wetenschappelijke afdelingen van het ITG. Belangrijke voorbeelden zijn tropEd en de Alliance for Education in Tropical Medicine and International Public Health (Alliantie voor onderwijs in tropische geneeskunde en internationale volksgezondheid).

troped

tropED

tropEd is een internationaal netwerk van hogeronderwijsinstellingen uit Europa, Afrika, Azië, Australië en Latijns-Amerika die specifiek op globale gezondheidszorg focussen. Het netwerk biedt postgraduaatopleidingen die bijdragen tot duurzame ontwikkeling. Het netwerk heeft als visie om medische dienstverlening voor kansarme bevolkingsgroepen beter te kunnen beheren. De vernieuwende aanpak van tropEd is gebaseerd op de mobiliteit van mensen, een discipline-overschrijdende uitwisseling van ervaringen en de totstandkoming van een gemeenschappelijke basis rond onderwijs en opleiding. Veel opleidingen en cursussen van het ITG worden door tropEd geaccrediteerd.

Alliance for Education in Tropical Medicine and International Public Health

De alliantie is onderdeel van de institutionele overeenkomst (vijfde kaderovereenkomst of FA5) tussen het ITG en de Algemene Directie voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD). Ze geldt als algemeen kader voor de ontwikkeling van onderwijspartnerschappen en de samenwerking en uitwisseling met hogeronderwijsinstellingen in de partnerlanden (FA5-landen) van de overeenkomst en daarbuiten. De alliantie wil hoofdzakelijk de kwaliteit, innovatie, internationalisering en peer learning in het kader van postdoctoraal onderwijs verbeteren. Wederzijds leren ligt aan de grondslag van de alliantie.

In en tussen FA5-landen moedigt de alliantie de internationalisering van onderwijs- en opleidingsinitiatieven aan door mobiliteit van personeel (ITG-partners en alumni) rond uitwisselingen tussen Noord en Zuid te ondersteunen.

Buiten de FA5-landen ontwikkelt de alliantie onderwijsinitiatieven met partners die niet tot een FA5-land behoren. Ze werken onder meer samen aan nieuwe mogelijkheden rond e-learning of blended cursussen en initiatieven die onderwijs- en leerondersteuning versterken (waaronder professionele onderwijsontwikkeling).

De voornaamste partners in de alliantie zijn:

  • (programma's van) partnerlanden die in een eerdere ITG-DGD-kaderovereenkomst (FA4 en FA3) opgenomen waren;

  • partners in thematische FA5-netwerken;

  • programma's van partnerlanden die door het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS) worden gefinancieerd;

  • partners in capaciteitsversterkende Erasmus+-projecten.

Hoewel initiatieven met bovengenoemde partners voorrang krijgen, staat de alliantie ook open voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Een voorwaarde om nieuwe academische samenwerkingsverbanden op lange termijn te verkennen, is dat nieuwe partnerschappen duidelijk in lijn met het strategisch belang van het wetenschappelijk en onderwijzend personeel van het ITG moeten liggen.

In het huidige tijdperk van wereldwijde kennis en technologie is die onderlinge verbondenheid van personen, instellingen en mogelijkheden voor (fysieke en virtuele) mobiliteit van personeel van het grootste belang om als gezondheidsdeskundigen doeltreffend op het internationale speelveld actief te kunnen zijn.