Privacyverklaring

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) neemt jouw privacy en de bescherming van jouw persoonlijke informatie bijzonder ernstig.

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) neemt jouw privacy en de bescherming van jouw persoonlijke informatie bijzonder ernstig. Daarom doen we er alles aan om de privacywetgeving zoals de algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR) na te leven en de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen. Het ITG beschrijft eveneens in zijn gegevensbeschermingsbeleid hoe het de AVG en Belgische wet gegevensbescherming implementeert.

Met deze privacyverklaring willen wij je informeren over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je zelf kan uitoefenen. Deze privacyverklaring beschrijft de algemene verwerkingen van persoonsgegevens.

Datum laatste aanpassing: 1 januari 2023

Waarvoor verwerkt het itg uw persoonsgegevens?

Het ITG verwerkt enkel persoonsgegevens over u wanneer daarvoor een gerechtvaardigd doeleinde is, zoals bijvoorbeeld:

  • In het kader van een door u gevraagde dienstverlening (bv. het maken van een afspraak en aanleggen van een medisch dossier bij een medische consultatie, aanleggen van een studentendossier als u een opleiding volgt, opname in een bestand voor nieuwsbrieven, enz.).

  • Een wettelijk verplichting om gegevens te verwerken of te delen (bv. in het kader van volksgezondheid, op vraag van overheden, fiscale attesten, enz.).

  • Wanneer u ons voor een bepaalde verwerking een uitdrukkelijke toestemming geeft (bv. voor deelname aan een klinisch wetenschappelijk onderzoek).

  • Wanneer er een afgewogen publiek of gerechtvaardigd belang is.

Camerabewaking

Het ITG heeft op verschillende plaatsen van de campussen en de polikliniek beveiligingscamera’s geplaatst om de veiligheid te verhogen. Deze camera’s maken beelden waarbij het mogelijk is dat je als bezoeker, student of patiënt wordt gefilmd. Het ITG verzamelt deze gegevens op grond van haar gerechtvaardigd belang om te voorzien in de veiligheid van iedereen binnen het ITG. Deze beeldopnamen worden 30 dagen bewaard en worden niet doorgegeven, tenzij aan gerecht of politiediensten in het kader van een concreet onderzoek of rechtszaak (geweldpleging, inbraak, enz.).

Bezoeken van de ITG website en cookiebeleid

Wanneer u de website van het ITG bezoekt, zullen er bepaalde gegevens bewaard worden. Het gaat dan voornamelijk over surfgedrag en het plaatsen van cookies.

Het plaatsen van functionele cookies moet niet toegestemd worden want ze zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Het gebruik van andere cookies kan optioneel geweigerd worden. Indien u hier meer over wil weten, of u wil uw cookie-instellingen aanpassen, consulteer het cookiebeleid.

Gebruik van het wifinetwerk

Het ITG voorziet in gratis wifi-internetverbinding voor haar bezoekers.

Bij gebruik van het wifi-netwerk, worden volgende gegevens verzameld:

  • IP-adres

  • Surfgedrag

Deze gegevens worden niet gekoppeld aan uw identiteit.

Deze gegevens worden verzameld om eventueel misbruik van het netwerk te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifi-netwerk, dan kunnen we de toegang blokkeren van het apparaat waarmee u gebruik maakt van ons netwerk. Deze gegevens worden in principe niet met anderen gedeeld, tenzij er op illegale wijze gebruik wordt gemaakt van het netwerk. In dat geval kunnen de gegevens worden doorgegeven aan de gerechtelijke overheden en desgevallend onze professionele raadgevers.

Registratie van bezoekers

Personen die het ITG gedurende een korte periode bezoeken worden als bezoeker in een elektronisch systeem geregistreerd. Dit laat het ITG toe te weten welke en hoeveel personen er op elk moment in de gebouwen van het ITG aanwezig zijn, wat belangrijk kan zijn in geval van calamiteiten zoals het uitbreken van brand, een aanslag of dergelijke. De gegevens die hiervoor verwerkt worden zijn uw naam en desgevallend  het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkt. Het ITG stoelt zich hiervoor op de rechtsgrond van het gerechtvaardigd belang.

Schenkers

Mogelijke persoonsgegevens die het ITG van haar schenkers verwerkt zijn: Identificatiegegevens zoals naam en voornaam, , financiële gegevens zoals het rekeningnummer en het bedrag van de schenking, en contactgegevens zoals het thuisadres, telefoonnummer en het e-mailadres.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt om desgevallend fiscale attesten te kunnen uitreiken en om de gerechtvaardigde belangen van het ITG te behartigen door het creëren en optimaliseren van een relationele band.

De persoonsgegevens van de schenkers worden niet aan derden doorgegeven (met uitzondering van overheidsinstanties omwille van wettelijke resp. fiscale redenen).

De publieke bekendmaking op de homepage en/ of via institutionele mediakanalen van persoonsgegevens van een schenker (bijvoorbeeld ten behoeve van promotiedoeleinden zal enkel gebeuren na schriftelijke en herroepelijke toestemming hiertoe van de schenker zelf.

Meldingen van klachten

In het geval van meldingen van klachten door betrokkenen zal het ITG – in functie van wat nodig is voor de behandeling van de klacht – mogelijks volgende gegevens verwerken: Identificatiegegevens van de melder (en beklaagde), gegevens over de klacht (mogelijks inclusief persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens, gegevens met betrekking tot geleverde zorg en andere diensten, evt. financiële gegevens).

Het ITG verzamelt deze gegevens om uw klacht adequaat te kunnen behandelen. Gegevens kunnen daarbij doorgegevens worden, afhankelijk van de klacht, aan de centrale dienst voor behandeling van klachten, de hoofdgeneesheer (voor klachten over de medische zorg), de ombudspersonen voor onderwijs, maar ook externe verzekeraars bv. in het kader van een beroepsaansprakelijkheidsclaim of de burgerlijke aansprakelijkheid van het ITG.

Hoe lang bewaart het ITG uw gegevens?

In principe houden wij uw persoonlijke gegevens niet langer bij dan nodig om de gevraagde dienstverlening correct uit te kunnen voeren en afhandelen. Het is mogelijk dat er wettelijke minimumtermijnen zijn bepaald voor het bijhouden van gegevens (bv. 30 jaar voor een medisch dossier, 25 jaar voor gegevens van klinische proeven, 7 jaar voor fiscale attesten of facturen, enz.).

In bepaalde gevallen worden persoonsgegevens volledig geanonimiseerd of op een geaggregeerde manier geanalyseerd en opgeslagen (bv. onderzoek naar uitbraken van epidemieën, evoluties in vaccinaties, deelnames en tevredenheid bij opleidingen, bezoekersaantallen). Deze informatie is dan niet meer aan uw identiteit te koppelen.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven?

Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan derden wanneer dit kadert binnen een wettelijk verplichting of afgewogen gerechtvaardigde doorgifte, of wanneer u voor een doorgifte een toestemming geeft. We waken er dus steeds zorgvuldig over dat we uw gegevens enkel doorgeven aan organisaties en voor activiteiten waar dit toegestemd of anderzijds geoorloofd is.

Voor wetenschappelijk onderzoek is het ook mogelijk dat er gepseudonimiseerde (dat wil zeggen met een code en zonder vermelding van uw naam of andere direct identificeerbare informatie) of geanonimiseerde gegevens (die niet meer aan u als persoon kunnen gelinkt worden) over u worden gebruikt en aan onderzoekers doorgegeven. Dergelijk onderzoek wordt steeds voorafgaandelijk door een Ethisch Comité goedgekeurd en een verwerking van gepseudonimiseerde medische gegevens gebeurt ook steeds onder de verantwoordelijkheid van een arts.

Worden uw gegevens op een veilige manier bewaard?

Het ITG doet er alles aan om uw gegevens zo vertrouwelijk en veilig mogelijk te behandelen. Hiervoor nemen we de nodige veiligheidsmaatregelen om de kans op niet-geautoriseerde toegang, verlies of openbaarmaking (bv. door hacking) zo veel mogelijk te beperken. Hiertoe implementeert het ITG een strikt gegevensbeschermingsbeleid voor zijn medewerkers en ondertekenen alle medewerkers een verklaring tot geheimhouding.

Wat zijn uw rechten?

U heeft steeds het recht te weten welke gegevens wij over u verwerken, de doeleinden van de verwerking, en aan wie we ze doorgeven. Ook kan u deze gegevens inzien en laten corrigeren waar nodig. In sommige gevallen kan u ook uw persoonsgegevens laten verwijderen (het 'recht om vergeten te worden').

U contacteert hiervoor, of in het geval van klachten, informatieveiligheid@itg.be of belt ons op het nummer +32 (0)3 247 07 43.

Indien u van mening bent dat het ITG foutief met uw gegevens omgaat, hebt u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Datum laatste aanpassing: 1 januari 2023

Contact

Informatieveiligheid

informatieveiligheid@itg.be
+32 (0)3 247 07 43

Aarzel niet om ons te contacteren indien je vragen hebt over onze privacyverklaring.