Betalingsvoorwaarden voor facturen voor medische consultaties, onkosten en prestaties

Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Onze facturen worden opgesteld onder voorbehoud van alle onkosten en/of prestaties die tot op heden nog niet in rekening werden gebracht.

Bij ontbreken van betaling na de eerste aanmaning zal na 30 dagen het dossier voor verdere invordering worden overgemaakt aan een incassobureau of gerechtsdeurwaarderskantoor. Daartoe zullen de openstaande factu(u)r(en) en uw contactgegevens (e-mail, telefoon- of gsm-nummer, enz.) overgemaakt worden aan deze instantie. Het incassobureau of gerechtsdeurwaarderskantoor zal hiervoor een kost doorrekenen van 10% op het verschuldigde openstaande bedrag met een minimum van 40 euro per dossier, alsook verwijlintresten à rato van de wettelijke rentevoeten.

Bij gebreke aan de betaling na de derde aanmaning kunnen wij genoodzaakt zijn verdere juridische stappen te ondernemen, wat aanzienlijke bijkomende kosten zal betekenen.
In het geval de polikliniek zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de patiënt recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 40 euro.

Bij betwisting over uw factuur, verzoeken wij u uw klacht binnen de acht dagen na ontvangst van deze factuur via e-mail naar klachten@itg.be te zenden of per brief te sturen naar:
Instituut voor Tropische Geneeskunde

t.a.v. Dienst Kwaliteit
Nationalestraat 155
B-2000 Antwerpen
Bij een gerechtelijke procedure zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, in toepassing van artikel 624, 2° van het Gerechtelijk Wetboek.