Privacyverklaring

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) neemt uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie bijzonder ernstig. Daarom doen we er alles aan om de privacywetgeving zoals de algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR) na te leven en de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen. Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u zelf kan uitoefenen.

Waarvoor verwerkt het ITG uw persoonsgegevens?

Het ITG verwerkt enkel persoonsgegevens over u wanneer daarvoor een gerechtvaardigd doeleinde is, zoals bijvoorbeeld:

  • In het kader van een door u gevraagde dienstverlening (bv. het maken van een afspraak en aanleggen van een medisch dossier bij een medische consultatie, aanleggen van een studentendossier als u een opleiding volgt, opname in een bestand voor nieuwsbrieven, enz.).
  • Een wettelijk verplichting om gegevens te verwerken of te delen (bv. in het kader van volksgezondheid, op vraag van overheden, fiscale attesten, enz.).
  • Wanneer u ons voor een bepaalde verwerking een uitdrukkelijke toestemming geeft (bv. voor deelname aan een wetenschappelijk onderzoek).
  • Wanneer er een afgewogen publiek of gerechtvaardigd belang is.

Hoe lang bewaart het ITG uw gegevens?

In principe houden wij uw persoonlijke gegevens niet langer bij dan nodig om de gevraagde dienstverlening correct uit te kunnen voeren en afhandelen. Het is mogelijk dat er wettelijke minimumtermijnen zijn bepaald voor het bijhouden van gegevens (bv. 30 jaar voor een medisch dossier, 20 jaar voor gegevens van klinische studies, 7 jaar voor fiscale attesten of facturen, enz.).

In sommige gevallen worden bepaalde gegevens op een geaggregeerde manier geanalyseerd en opgeslagen (bv. onderzoek naar uitbraken van epidemieën, evoluties in vaccinaties, deelnames en tevredenheid bij opleidingen, bezoekersaantallen). Deze informatie is dan niet meer aan uw identiteit gekoppeld.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven?

Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan derden wanneer dit kadert binnen een wettelijk verplichte of afgewogen gerechtvaardigde doorgifte, of wanneer u voor een doorgifte een toestemming geeft. We waken er dus steeds zorgvuldig over dat we uw gegevens enkel doorgeven aan organisaties en voor activiteiten waar dit geoorloofd is.

Voor wetenschappelijk onderzoek is het ook mogelijk dat er gepseudonimiseerde (dat wil zeggen met een code en zonder vermelding van uw naam of andere direct identificeerbare informatie) of geanonimiseerde gegevens over u worden gebruikt en aan onderzoekers doorgegeven. Dergelijk onderzoek wordt steeds voorafgaandelijk door een ethisch comité goedgekeurd en een verwerking van gepseudonimiseerde medische gegevens gebeurt ook steeds onder de verantwoordelijkheid van een arts.

Worden uw gegevens op een veilige manier bewaard?

Het ITG doet er alles aan om uw gegevens zo vertrouwelijk en veilig mogelijk te behandelen. Hiervoor nemen we de nodige veiligheidsmaatregelen om de kans op ongeautoriseerde toegang, verlies of openbaarmaking (bv. door hacking) te beperken. Hiertoe implementeert het ITG een strikt privacybeleid voor zijn medewerkers en ondertekenen alle medewerkers een verklaring tot geheimhouding.

Wat zijn uw rechten?

U heeft steeds het recht te weten welke gegevens wij over u verwerken, waarom, en aan wie we ze doorgeven. Ook kan u deze gegevens inzien en laten corrigeren waar nodig. In sommige gevallen kan u ook uw persoonsgegevens laten verwijderen (het 'recht om vergeten te worden').

Indien u van mening bent dat we foutief met uw gegevens omgaan, kan u ook steeds de Belgische Privacycommissie contacteren.

Bijkomende vragen of bedenkingen?

Contacteer informatieveiligheid@itg.be of bel ons op het nummer 03 247 07 43.