Privacyverklaring

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) neemt jouw privacy en de bescherming van jouw persoonlijke informatie bijzonder ernstig.

Om onze patiënten goed te kunnen begeleiden, zullen we voor consultaties (ook) beeldbellen inzetten.

Concreet betekent dit dat onze medewerker u zal uitnodigen om via uw computer, tablet of smartphone met hem of haar te spreken terwijl u elkaar ziet.

We willen u graag informeren over hoe het zit met de gegevensbescherming.

Hoe zullen we videogesprekken voeren?

Om het videogesprek te voeren zullen we ZOOM gebruiken. Hiermee kun u vlot met onze medewerker spreken.

Deze onlinetool geeft zelf ook info over hoe ze het gesprek tot stand brengen en hoe ze de gegevens rond dit gesprek verwerken.

De info daarover leest u in het privacybeleid van ZOOM. Via Google Translate kan u deze tekst in het Nederlands lezen. Vanuit onze organisatie zijn we akkoord met deze werkwijze om u (ook) via die weg te behandelen.

We nemen ook de nodige technische maatregelen om het gebruik zo vertrouwelijk mogelijk te laten verlopen.

Hoe gaan we vanuit onze organisatie met videogesprekgegevens om?

We respecteren uw persoonlijke levenssfeer zoals de privacywet dat voorschrijft (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR) (EU) 2016/679 van 27 april 2016). U zal indien u wenst, toegang krijgen tot de gegevens die we via videogesprekken verzamelen. Als we iets noteren in uw patiëntendossier, valt dat onder de regels van de Wet Patiëntenrechten. Net zoals bij een gesprek dat we rechtstreeks zouden hebben in onze spreekkamer.

Onze medewerker zal met u een videogesprek voeren door gebruik te maken van een computer met goed werkende beveiligingssoftware en via een beveiligde wifi-verbinding.

Welke gegevens bewaren we?

Over het videogesprek dat u met één van onze medewerkers hebt, houden we in onze organisatie volgende gegevens bij:

  • De dagen en uren waarop u met onze medewerker een gesprek gepland en gevoerd hebt.

  • De duurtijd van het gesprek.

  • De reden van het gesprek (aanmelding / intake / begeleiding /…).

  • Uw contactadres waarmee we de gespreklink hebben doorgegeven, dat kan zijn: uw e-mailadres of WhatsAppaccount.

  • De documenten die met u tijdens dit gesprek eventueel gedeeld werden.

  • De gegevens die buiten het gesprek via de chat in ZOOM tussen u en onze medewerker gedeeld worden.

Het gesprek zelf wordt normaal gezien niet opgenomen. Indien onze medewerker het gesprek toch wenst op te nemen, zal deze daar eerst uw geschreven toestemming vragen. In dat geval wordt de inhoud van het gesprek bewaard tot het eerstvolgende live gesprek dat u met onze medewerker hebt. De zorgverlener wilt mogelijk een fragment uit dit gesprek met u samen bekijken. Daarna wordt het dadelijk verwijderd. Niemand anders krijgt dit gesprek te zien. Het is wel mogelijk dat de therapeut (net zoals bij een rechtstreeks gesprek) notities neemt voor het patiëntendossier. Deze worden vertrouwelijk bewaard, met respect voor het beroepsgeheim.

Hoe, waar en waarom bewaren we deze gegevens?

Deze gegevens worden door ons bewaard om vlot een eventueel volgend videoconsult te kunnen plannen en opstarten zonder telkens opnieuw ons op deze onlinetool te moeten registreren en om onze behandeling gedurende het ganse traject zo optimaal mogelijk te garanderen.

Al deze gegevens worden op de server van onze organisatie niet langer bewaard dan nodig is voor de goede opvolging van de consultaties en uw zorg.

Deze gegevens zijn enkel toegankelijk voor uw therapeuten voor de kwaliteitscoördinator van onze organisatie.

U kan altijd deze gegevens opvragen, inkijken of fouten laten aanpassen. Daarvoor neemt u contact op met onze verantwoordelijke dataverwerking: informatieveiligheid@itg.be.

Wanneer uit bovenstaande gegevensverzameling persoonsgevoelige gegevens zouden lekken (hoewel we alle voorzorgen nemen om dit niet te laten gebeuren) dan brengen we u binnen de 72 uur daarvan op de hoogte.

U hebt het recht om een klacht in te dienen over hoe uw informatie wordt behandeld, bij de Belgische toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor het handhaven van de wetgeving inzake gegevensbescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
e-mail: contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hoe zorgt u voor een veilige werkwijze?

We vragen u om in de beste omstandigheden met onze medewerker in gesprek gaan.
Concreet betekent dit dat wij van u het volgende verwachten:

  • Zorg dat uw volledige aandacht naar het gesprek met onze medewerker kan gaan. Doe dat dus bij voorkeur op een rustige plaats waar u niet of zo weinig mogelijk gestoord wordt. Doe dat bij voorkeur dus niet op een openbare plaats.

  • Zorg dat u zo vrijuit mogelijk kan spreken of deel mee aan onze medewerker wie ook bij het gesprek betrokken zal worden of zit mee te luisteren.

  • Zorg dat u het gesprek kan voeren vanop een beveiligde pc, tablet of smartphone en via een beveiligde wifi-verbinding.

Ook u moet akkoord gaan met deze werkwijze

Bij deze informeren wij u over onze werkwijze. Wanneer u instemt met een consultatie via videobellen, betekent dat ook dat u akkoord bent om op deze wijze met elkaar in gesprek te gaan en deze privacyverklaring.

Nogmaals, indien de zorgverlener het gesprek toch wenst op te nemen, zal hiervoor uw geschreven toestemming gevraagd worden.

(Gebaseerd op de richtlijn van Zorgnet-Icuro van 20 april 2020.)

Contacteer ons

Informatieveiligheid

informatieveiligheid@itg.be
+32 (0)3 247 07 43

Aarzel niet om ons te contacteren indien je vragen hebt over onze privacyverklaring.