Privacyverklaring

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) neemt jouw privacy en de bescherming van jouw persoonlijke informatie bijzonder ernstig.

We beschouwen de bescherming van uw persoonlijke informatie samen met de zorg die we u bieden als onze hoogste prioriteit. Daarom doen we er alles aan om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen en de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen. Hierbij leven we na:

 • De privacywetgeving (AVG)

 • De wet betreffende de rechten van de patiënt

 • De richtlijnen eigen aan de gezondheidssector

 • Het gegevensbeschermingsbeleid van het ITG

Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over de manier waarop wij met uw gegevens als patiënt omgaan en over uw rechten als patiënt.

Welke gegevens verwerken we van u en waarvoor?

De personeelsleden en artsen van de ITG-polikliniek verzamelen en verwerken informatie over u van persoonlijke aard op grond van de behandelrelatie tussen u en de polikliniek en/of de zorgverleners. Dit gebeurt in de eerste plaats om u een optimale zorgverlening te kunnen bieden, om een volledig en correct patiëntendossier te kunnen aanleggen en mogelijk ook voor de facturatie en boekhouding. Deze gegevens worden zo veilig en vertrouwelijk mogelijk bewaard. Ze worden enkel gedeeld met zorgverstrekkers van onze medische diensten. Sommige gegevens worden ook met het administratief personeel gedeeld.

Hiervoor verwerken we van u de volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens en contactgegevens (en mogelijk van een wettelijke vertegenwoordiger)

 • Nationaal identificatienummer/Rijksregisternummer

 • Financiële gegevens en gegevens over uw verzekerbaarheid (bv. uw mutualiteit)

 • Persoonlijke kenmerken (gegevens zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, spreektaal …)

 • Gegevens over uw gezondheid (diagnose, prognose, medische voorgeschiedenis, behandeling …)

 • Psychische gegevens (indien dit relevant is voor de zorgverlening)

 • Gegevens van seksuele aard of voorkeur (indien dit relevant is voor de zorgverlening)

 • Gegevens met betrekking tot de zorg (indien dit relevant is voor de zorgverlening)

 • Gegevens over je gezins- en familieleden, enkel indien dit relevant is voor de zorgverlening

 • Gegevens over opleiding en vorming (indien dit relevant is voor de zorgverlening)

 • Geluids- of beeldopnamen (indien dit noodzakelijk is voor de zorgverlening)

Worden uw gegevens met anderen gedeeld?

Dat is zeker mogelijk, maar het gebeurt enkel waar dat noodzakelijk en toegestaan is. We geven we een overzicht van de gegevensdelingen.

Deling in het kader van de zorg

Het patiëntendossier kan worden geraadpleegd door de medewerkers van de polikliniek wanneer inzage noodzakelijk is om de nodige zorg te kunnen bieden (bv. de behandelende zorgverlener (al dan niet in opleiding), een administratieve medewerker in opdracht van de zorgverlener …).

Ook doorverwijzende artsen of laboratoria zullen een kopie krijgen van bv. resultaten van uitgevoerde diagnostische testen, voor zover dit nodig is voor de opvolgbehandeling.

Verder heeft het ITG een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen voor de opname van patiënten.  

Ook moeten er met het RIZIV en de mutualiteiten gegevens over u gedeeld worden. Verder kunnen vaccinatiegegevens gedeeld worden langs VaccinNet.

Op verzoek van politie en gerecht kunnen persoonsgegevens van patiënten gedeeld worden. In zoverre als toegestaan door de wet zal u hiervan op de hoogte gebracht worden.

Collaboratief Zorgplatform (COZO)

Het ITG heeft zich net als vele andere zorginstellingen aangesloten bij het Collaboratief Zorgplatform (CoZo), een digitaal samenwerkingsplatform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens en informatie uit te wisselen.

Hierdoor worden vanaf 1 januari 2019 onze laboratoriumresultaten op een beveiligde manier gedeeld met andere zorgverstrekkers. Dit kan enkel wanneer u hiervoor uw voorafgaande toestemming hebt gegeven en enkel zorgverleners met wie u een therapeutische relatie heeft, zoals bv. uw huisarts, krijgen toegang tot deze medische gegevens.

Daarnaast kan ook de ITG-arts toegang krijgen tot bestaande en toekomstige medische informatie van zijn of haar patiënten bij andere instellingen. Dit maakt een multidisciplinaire, transmurale en geïntegreerde zorg mogelijk.

Uw gezondheidsgegevens die voor ITG via COZO consulteerbaar zijn omwille van een bestaande therapeutische relatie zullen niet aangewend worden voor andere doeleinden, zoals bv. wetenschappelijk onderzoek.

U kan als patiënt op ieder ogenblik uw toestemming om medische gegevens te delen, geven of intrekken. Meer informatie op het Collaboratie Zorgplatform (CoZo) en PatientConsent.

Epidemieën en surveillance

Het ITG is wettelijk verplicht (door het Vlaams Preventiedecreet) bepaalde infecties aan het Agentschap Zorg en Gezondheid te rapporteren (o.a. syfilis, gonorroe, tuberculose, zika, apenpokken …). Dit kan eveneens op naam gebeuren om contactopsporing mogelijk te maken. Meer informatie.

Gepseudonimiseerde gegevens (waarbij uw identificatiegegevens verwijderd zijn) kunnen doorgegeven worden aan Sciensano binnen het kader van surveillance activiteiten (bv. gonorroe, chlamydia, hiv).

Wetenschappelijk onderzoek

Het is ook mogelijk dat uw (geanonimiseerde of gepseudonimiseerde) gegevens uit uw medisch dossier gebruikt worden in toekomstig wetenschappelijk onderzoek om op die manier nieuwe kennis te vergaren over een ziekte en/of behandeling. Hiervoor kunnen bv. persoonlijke kenmerken, medische gegevens, gegevens over de seksuele aard, gegevens met betrekking tot de zorg verwerkt worden.

De wettelijke basis hiervoor is het algemeen belang, verwerking met het oog op wetenschappelijk onderzoek of de toestemming van de patiënt. Gegevens die gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek zijn nooit direct identificeerbaar (uw naam wordt nooit verwerkt of vermeldt, maar verwijderd of vervangen door een code), worden strikt geminimaliseerd  en onderzoekers zijn gebonden aan strenge regels om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens te verzekeren.

Gegevens verzameld in het kader van wetenschappelijk onderzoek kunnen gedeeld worden met onderzoekers en hun team verbonden aan het ITG, opdrachtgevers van klinische studies of externe onderzoekers. Dergelijke studies en doorgiftes moeten steeds voorafgaand een goedkeuring krijgen van een Ethisch Comité, de Kamer Sociale Zekerheid en Gezondheid van het Informatieveiligheidscomité of het Comité voor toegang tot gegevens van het ITG (Data Access Comité). De functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens kijkt mee toe op de correcte verwerking en mogelijke doorgifte van de gegevens.

In het kader van controles is het mogelijk dat de (gepseudonimiseerde) gegevens worden ingekeken door het Ethisch Comité, door een vertegenwoordiger van de opdrachtgever van de studie, door interne of externe auditoren of door overheidsinstanties zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Voor meer informatie hierover en over het gebruik van lichaamsmateriaal, zie 'Gebruik van medische gegevens en overschotten van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek'.

Eveneens kan u door een zorgverlener of het ITG Clinical Trial Center gecontacteerd worden om aan een toekomstige studie deel te nemen. Dergelijke deelname is steeds volledig vrijwillig. Weigering om deel te nemen heeft nooit enige impact op de zorg die u van ons ontvangt.

Voor prospectief wetenschappelijk onderzoek waarbij bijkomende gegevens verzameld worden, iets specifiek van u verwacht wordt (bv. een commerciële klinische studie, invullen van een vragenlijst of een bloedafname specifiek voor wetenschappelijk onderzoek) zal u steeds een uitdrukkelijke en vrijwillige toestemming gevraagd worden om aan het onderzoek te nemen.

Facturatie en betalingen

Wanneer u achterstallige betalingen niet vereffend heeft, kunnen onder de wettelijke basis van het gerechtvaardigd belang van het ITG, beperkte identificatiegegevens, geleverde prestaties en financiële gegevens zoals openstaande facturen doorgegeven worden voor opvolging aan een door het ITG gecontracteerd incassobureau.

Leveranciers van IT oplossingen

Uw gegevens kunnen met leveranciers van IT oplossingen (zoals bv. voor online afsprakenagenda’s, cloudservice- en hosting-leveranciers, laboratoriuminformatiesystemen e.d.) gedeeld worden.

De mate van doorgifte of mogelijke toegang door dergelijke leveranciers (verwerkers van persoonsgegevens) is afhankelijk van de geleverde diensten maar wordt steeds zoveel mogelijk beperkt. Dergelijke verwerkers worden aan zeer strikte regels onderworpen wat betreft de inzage, de doorgiftes, de beveiligingsmaatregelen en geoorloofde doeleinden voor de verwerkingen door middel van een verwerkersovereenkomst.

Naarmate het hierbij over meer gevoelige gegevens gaat zullen de maatregelen des te strenger zijn. Alle leveranciers zijn tevens gebonden aan de Europese wetgeving gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Om onze patiënten goed te kunnen begeleiden, kan er voor consultaties (ook) gebruik gemaakt worden van bv. beeldbellen. Telegeneeskunde is sinds het uitbreken van de COVID-19-pandemie niet meer weg te denken. Indien u meer wil weten over de bescherming van uw gegevens in het kader van telegeneeskunde, zie de privacyverklaring over telegeneeskunde.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De bewaartermijn voor het medisch dossier is wettelijk bepaald op 30 jaar (na de laatste consultatie).

Waar uw persoonsgegevens voor andere doeleinden worden verwerkt en bewaard (zoals bv. epidemiologische doeleinden of volksgezondheid), gebeurt dit in principe nooit langer dan nodig voor het specifieke doeleinde, in overeenstemming met wettelijk bepaalde termijnen of worden uw gegevens volledig geanonimiseerd (bv. wanneer een arts een specifieke casus of ziektebeeld met een andere arts wil bespreken).

Wat zijn uw rechten?

U heeft steeds het recht om te vragen welke gegevens we van u verwerken en u kan hiervan een afschrift bekomen. Hiervoor kan u ook een wettelijke vertegenwoordiger aanstellen die dit in uw plaats kan doen.

Ook kan u ons vragen welke gegevens over u we doorgeven en aan welke organisaties.

U heeft ook steeds het recht om gegevens te laten corrigeren waar nodig en in specifieke gevallen kan u gegevens over u laten verwijderen. Langs ons online afsprakensysteem kan u ook zelf uw identificatiegegevens inkijken en corrigeren waar nodig.

Hebt u nog bijkomende vragen, contacteer dan de functionaris voor de gegevensbescherming via  informatieveiligheid@itg.be of tel. +32 (0) 3 247 07 43.

Wanneer u vindt dat het ziekenhuis uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens niet of niet op juiste wijze respecteert, kan u steeds terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming die het ITG zal aanspreken om de klacht te behandelen en desgevallend de nodige maatregelen te treffen. Algemene klachten kan u kenbaar maken via klachten@itg.be.  

Indien u van mening bent dat het ITG niet op een correcte manier met uw persoonsgegevens omgaat, hebt u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Contacteer ons

Informatieveiligheid

informatieveiligheid@itg.be
+32 (0)3 247 07 43

Aarzel niet om ons te contacteren indien je vragen hebt over ons privacybeleid voor patiënten of de manier waarop het ITG met jouw data omgaat.