Privacyverklaring

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) neemt jouw privacy en de bescherming van jouw persoonlijke informatie bijzonder ernstig.

Wetenschappelijk onderzoek op lichaamsmateriaal en medische gegevens

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) draagt elke dag bij tot wetenschappelijk onderzoek. Door dit onderzoek leren wij ziekten beter begrijpen, waardoor we ze ook beter kunnen behandelen.

Het is mogelijk dat er bij u bloed of een ander staal wordt afgenomen om na te gaan aan welke ziekte u lijdt. Het kan zijn dat we het overschot daarvan (al dan niet samen met enkele gekoppelde medische gegevens) later gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Dergelijk onderzoek op restmateriaal wordt geregeld door de wet van 19 december 2008 (artikel 20) en stelt onder andere dat wij u daarvan op de hoogte brengen.

Ook is het mogelijk dat uw medische gegevens gebruikt worden in verder onderzoek. Het ITG beroept zich voor deze verwerking van de persoonsgegevens op de wettelijke basis van het publiek belang en de uitzonderingsgrond art. 9.2 j van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor wetenschappelijk onderzoek met gevoelige gegevens. Bij dergelijk onderzoek worden uw gegevens steeds gecodeerd (uw naam wordt vervangen door een code, zodat u als persoon niet direct identificeerbaar bent) en waar mogelijk volledig geanonimiseerd. De link naar uw identiteit wordt daarbij strikt afgeschermd en dit gebeurt ook steeds onder de verantwoordelijkheid van een arts. Eveneens zullen uw naam of identificeerbare gegevens nooit te voorschijn komen in publicaties uit dergelijk wetenschappelijk onderzoek.

Alleen bevoegde onderzoekers hebben toegang tot uw gegevens en stalen. Ieder van hen is gebonden aan het beroepsgeheim en heeft een verklaring van vertrouwelijkheid ondertekend. Onderzoek met persoonsgegevens of stalen moet vooraf ook een gunstig advies krijgen van de Ethische Commissie (Institutional Review Board) van het ITG.

De vertrouwelijkheid van stalen en persoonsgegevens die worden behandeld binnen het ITG, wordt te allen tijde gegarandeerd.

U hebt op elk moment het recht dit latere gebruik van uw stalen of medische gegevens te weigeren. U kunt dit meteen meedelen aan een zorgverlener van het ITG (uw behandelende arts, verpleegkundige, of een medewerker van het medisch secretariaat), maar u kunt ook later nog altijd een weigering kenbaar maken (mondeling, via e-mail of via een schrijven). Indien u het latere gebruik van uw lichaamsstalen weigert, heeft dit geen invloed op de zorg en de aandacht die u van ons krijgt, nu niet en ook later niet.

Indien er ooit genetisch onderzoek op uw stalen zou plaatsvinden, vragen wij u steeds eerst om een aparte, geschreven toestemming.

In uitzonderlijke gevallen is het soms  mogelijk dat onderzoekers bij later wetenschappelijk onderzoek iets ontdekken dat ernstig nadeel voor uw gezondheid of die van derden oplevert. Indien zo, zal men u dit uit morele en wettelijke verplichting steeds melden.

Voor vragen of om een weigering kenbaar te maken kan u ook steeds privacy@itg.be of +32 3 247 07 43 contacteren.

Wij danken u voor uw betrokkenheid en medewerking.

Contact

Informatieveiligheid

informatieveiligheid@itg.be
+32 (0)3 247 07 43

Aarzel niet om ons te contacteren indien je vragen hebt over het latere gebruik van jouw gegevens of lichaamsmateriaal.