Overzicht stories
Artikels

Studie met naaste contacten apenpokkenpatiënten

Kwam je in nauw contact met iemand bij wie een apenpokkeninfectie is vastgesteld?
untitleddesign42

Apenpokken leiden bij gezonde volwassenen meestal niet tot ernstige ziekte, maar zijn wel besmettelijk. Ze worden overgedragen door contact met lichaamsvloeistoffen, besmette oppervlakken of linnengoed. Een apenpokkeninfectie uit zich door karakteristieke huidletsels zoals (rode) vlekjes, puistjes of blaasjes. Deze kunnen over heel het lichaam verspreid zijn, ook in het gezicht en op de handpalmen. De letsels krijgen korstjes, waarna ze genezen.

Om het risico van overdracht van het apenpokkenvirus in detail te bestuderen, voert het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) een nieuwe studie uit. In de studie zullen we mensen volgen die in contact kwamen met iemand die besmet is met het virus. We willen achterhalen of en wanneer de infectie zich manifesteert na contact. De studie kreeg de naam “Monkeypox ASymptomatic Shedding – Evaluation by Self Sampling (MPX-ASSESS) studie”.

Wie kan deelnemen?

Alle naaste contacten van bekende gevallen van apenpokken. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die in hetzelfde huishouden wonen of sekspartners.

Hoe verloopt het onderzoek en welke testen worden er uitgevoerd?

Tijdens deze studie zullen contacten gedurende maximaal 21 dagen worden gevolgd, afhankelijk van het tijdstip van de laatste blootstelling.

  • Als de laatste blootstelling zich minder dan 7 dagen voor deelname aan de studie voordeed, zijn er vier studiebezoeken aan het ITG voorzien: op de dag van studiestart (dag 1) en na 7, 14 en 21 dagen.
  • Als de laatste blootstelling zich voordeed tussen 7 en 14 dagen voor deelname aan de studie worden 3 studiebezoeken voorzien: op de dag van studiestart (dag 1), na 7 en na 14 dagen.
  • Bij een blootstelling van meer dan 14 dagen voor deelname aan de studie wordt alleen een studiebezoek op dag 1 voorzien.

Tijdens deze bezoeken zal een arts een aantal vragen stellen en een onderzoek doen. Bovendien zal de arts de volgende stalen nemen om te kijken of er tekenen van apenpokkeninfectie zijn:

  • Een keeluitstrijkje
  • Een buisje veneus bloed (maximaal 10 ml)

Tussen de studiebezoeken vragen we je om dagelijks:

  • je temperatuur en eventuele symptomen in een dagboek te noteren;
  • drie stalen te nemen om te zoeken naar tekenen van beginnende infectie. Het gaat om een speekselstaal, een anale wisser en een genitale wisser.

Je krijgt duidelijke instructies en het nodige materiaal mee om de stalen te kunnen nemen. Je levert ze tijdens je vervolgbezoek in.   

Zolang je geen symptomen vertoont, zullen de onderzoekers de stalen niet onmiddellijk analyseren. Als je wel symptomen vertoont, vragen wij je om naar het ITG te komen voor een evaluatie en diagnostische tests. Als je ook huidletsels hebt, nemen we foto’s om de evolutie van de ziekte goed te documenteren.

Waarom deelnemen?

Alle studieprocedures en tests zijn gratis. Contacten van apenpokkenpatiënten worden in deze studie intensiever opgevolgd dan normaal. Daardoor kunnen we een mogelijke infectie eerder opsporen. Het belangrijkste doel van de studie is echter om apenpokken beter te begrijpen en meer inzicht te krijgen in het besmettingsgevaar. Door deel te nemen help je onze kennis over apenpokken vergroten, waardoor uitbraken beter kunnen worden ingedijkt. Bovendien voorzien we voor elk studiebezoek een vergoeding van 20 euro. 

Is er risico bij deelname aan het onderzoek?

Er is geen significant risico voor je door deelname aan dit onderzoek.

Vertrouwelijkheid

Wij beschermen je privacy en behandelen je persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Jouw persoonlijke of medische gegevens worden met een code geïdentificeerd en niet met jouw naam. Het is voor onderzoekers dus onmogelijk is om je identiteit te achterhalen. Wanneer foto's worden gedeeld voor wetenschappelijke publicatie, gebeurt dat altijd op een geanonimiseerde manier, wat betekent dat je op de foto niet identificeerbaar bent.  

De personen die gemachtigd zijn en toegang krijgen tot je gegevens zijn gebonden aan een absoluut beroepsgeheim. Je hebt steeds het recht op inzage in je persoonlijke en medische gegevens.

Wat gebeurt er met mijn stalen na afloop van de studie?

Wij willen de stalen die tijdens de studie genomen worden, bewaren voor latere bijkomende testen. Als je ermee instemt, bewaren we je stalen tot maximaal 20 jaar in de biobank van het ITG (FAGG-registratienummer: BB190041, biobank@itg.be) in overeenstemming met de Belgische wetgeving inzake biobanking. Je hebt het recht om deze langdurige opslag te weigeren, waardoor we al je stalen weggooien nadat het eindverslag van de studie is gepubliceerd. Je stalen zullen niet worden verkocht of gebruikt voor commerciële doeleinden. Er zullen nooit tests op je genetisch materiaal worden uitgevoerd zonder je extra toestemming. Bijkomend onderzoek met je stalen of gegevens dient altijd eerst goedgekeurd te worden door de Institutional Review Board van het ITG.

Vrijwillige deelname

Als je niet wenst deel te nemen, zal dat geen invloed hebben op de zorg en aandacht die je van ons krijgt, nu niet of in de toekomst niet. Je beslissing over het latere gebruik van je stalen en gegevens is geheel vrijwillig en je kunt jouw toestemming op elk moment intrekken.

Nog vragen?

Mocht je nu of in de toekomst vragen hebben over onderzoeksactiviteiten naar apenpokken, het latere gebruik van je gegevens, monsters en foto's, de intrekking van je toestemming of de inzage en/of correctie van je gegevens, neem dan contact op met:

Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op met informatieveiligheid@itg.be of +32 (0)3 247 07 43.

Spread the word! Deel dit artikel op

Meer stories