Privacyinformatie voor patiënten

We beschouwen de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie samen met de zorg die we u bieden als onze hoogste prioriteit. Daarom doen we er alles aan om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen en de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen. Hierbij leven we de privacywetgeving en de wet betreffende de rechten van de patiënt na. Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over de manier waarop wij met uw gegevens als patiënt omgaan en over uw rechten als patiënt.

Welke gegevens verwerken we van u en waarvoor?

De personeelsleden en artsen van de ITG-polikliniek verzamelen informatie over u van persoonlijke aard. Dit gebeurt in de eerste plaats om u een optimale zorgverlening te kunnen bieden, om een volledig en correct patiëntendossier te kunnen aanleggen en mogelijk ook voor de facturatie.

Deze gegevens worden zo veilig en vertrouwelijk mogelijk bewaard. Ze worden enkel gedeeld met zorgverstrekkers van onze medische diensten en sommige gegevens ook met het administratief personeel.

Worden uw gegevens ook doorgegeven?

Dat is zeker mogelijk, maar het gebeurt enkel waar dat noodzakelijk en toegestaan is.

Zo zijn we wettelijk verplicht bepaalde infecties aan o.a. Sciensano (vroeger het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid) en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid te rapporteren. Ook moeten er met het RIZIV en de mutualiteiten gegevens over u gedeeld worden. Verder kunnen vaccinatiegegevens gedeeld worden langs VaccinNet.

Het ITG heeft zich net als vele andere zorginstellingen aangesloten bij het Collaboratief Zorgplatform (CoZo), een digitaal samenwerkingsplatform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens en informatie uit te wisselen. Hierdoor worden vanaf 1 januari 2019 onze laboratoriumresultaten op een beveiligde manier gedeeld met andere zorgverstrekkers. Enkel zorgverleners met wie u een therapeutische relatie heeft, zoals uw huisarts, krijgen toegang tot deze medische gegevens. Daarnaast kan ook de ITG-arts toegang krijgen tot bestaande en toekomstige medische informatie van zijn of haar patiënten bij andere instellingen. Dit maakt een multidisciplinaire, transmurale en geïntegreerde zorg mogelijk.

U kan als patiënt op ieder ogenblik uw toestemming om medische gegevens te delen geven of intrekken. Meer informatie op het Collaboratie Zorgplatform (CoZo) en PatientConsent.

Het is ook mogelijk dat uw (geanonimiseerde) gegevens en overschotten van lichaamsstalen gebruikt worden in toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Indien u dit niet wenst, kan u dit steeds weigeren. Voor meer informatie hierover, zie 'Gebruik van medische gegevens en overschotten van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek'. Voor prospectief wetenschappelijk onderzoek waarbij iets specifiek van u verwacht wordt (bv. invullen van een vragenlijst of een bloedafname specifiek voor wetenschappelijk onderzoek) zal u steeds een uitdrukkelijke en vrijwillige toestemming gevraagd worden om deel te nemen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De bewaartermijn voor het medisch dossier is wettelijk bepaald op 30 jaar (na de laatste consultatie).

Waar uw persoonsgegevens voor andere doeleinden worden verwerkt en bewaard (zoals bv. epidemiologische doeleinden of volksgezondheid), gebeurt dit in principe nooit langer dan nodig voor het specifieke doeleinde of worden uw gegevens geanonimiseerd (bv. wanneer een arts een specifieke casus of ziektebeeld met een andere arts wil bespreken).

Wat zijn uw rechten?

U heeft steeds het recht om te vragen welke gegevens we van u verwerken en u kan hiervan een afschrift bekomen. Ook kan u ons vragen welke gegevens over u we doorgeven en aan welke organisaties.

U heeft ook steeds het recht om gegevens te laten corrigeren waar nodig en in sommige gevallen kan u gegevens over u laten verwijderen. Langs ons online afsprakensysteem kan u ook zelf uw identificatiegegevens inkijken en corrigeren waar nodig.

Hebt u nog bijkomende vragen, contacteer dan informatieveiligheid@itg.be of tel. 03 247 07 43.