Charter Benoemings- en Remuneratiecomité

1. Toepassingsgebied

Dit charter bepaalt de samenstelling, werking en bevoegdheden van het Benoemings- en Remuneratiecomité van de Raad van Bestuur van het Instituut voor Tropische Geneeskunde ("ITG"). Enkel de Raad van Bestuur is bevoegd voor de goedkeuring en de wijziging van dit charter.

2. Opdracht

Het Benoemings- en Remuneratiecomité bereidt de selectie voor van de directeur, de algemeen beheerder, de departementshoofden en de hoofdarts van het ITG, en geeft advies over de aanstellingen van het ZAP.

Het Benoemings- en Remuneratiecomité verleent advies en formuleert voorstellen aan de Raad van Bestuur met betrekking tot het algemene remuneratiebeleid van het personeel van het ITG en tot de individuele remuneratie van de directeur, de algemeen beheerder, de departementshoofden, de hoofdarts, het ZAP en van de bestuurders van het ITG.

Het Benoemings- en Remuneratiecomité heeft tevens als opdracht het selecteren van kandidaat-externe bestuurders en het formuleren van voorstellen voor de benoeming van de bestuurders.

3. Samenstelling

3.1. Leden

Het Benoemings- en Remuneratiecomité bestaat minstens uit een voorzitter en één lid, aangeduid door de Raad van Bestuur. De voorzitter en minstens één lid maken deel uit van de Raad van Bestuur. De directeur kan geen lid zijn van het Benoemings- en Remuneratiecomité.

De Raad van Bestuur waakt over de evenwichtige en deskundige samenstelling van het Benoemings- en Remuneratiecomité.

Het mandaat van een lid van het Benoemings- en Remuneratiecomité valt samen met zijn of haar mandaat als bestuurder. De Raad van Bestuur kan eender wanneer het mandaat van elk lid ad nutum beëindigen.

3.2. Waarnemers

De directeur, de algemeen beheerder en de personeelsbeheerder nemen als waarnemer deel aan de vergaderingen, tenzij het Benoemings- en Remuneratiecomité anders beslist. Indien de voorzitter van de Raad van Bestuur geen lid is van het Benoemings- en Remuneratiecomité, kan hij of zij de vergaderingen steeds bijwonen als waarnemer.

De personeelsbeheerder vervult de taak van secretaris van het Benoemings- en Remuneratiecomité.

3.3. Genodigden

Het Benoemings- en Remuneratiecomité kan steeds andere personen uitnodigen op de vergaderingen.

4. Werking

Het Benoemings- en Remuneratiecomité vergadert zo vaak als nodig en minstens twee keer per jaar. Het Benoemings- en Remuneratiecomité kan slechts geldig beraadslagen als minstens de helft van de leden aanwezig zijn, met een minimum van twee leden.

De voorzitter roept de vergadering samen op eigen initiatief, op vraag van een lid of op vraag van de Raad van Bestuur, leidt de vergadering en rapporteert aan de Raad van Bestuur. Indien de voorzitter verhinderd is, neemt het oudste aanwezige lid zijn of haar bevoegdheden waar. De uitnodiging, de agenda en de bijhorende documenten worden, tenzij hoogdringendheid, minstens twee dagen op voorhand bezorgd aan de leden en de waarnemers. De vergaderingen kunnen ook per tele- of videoconferentie gehouden worden.

Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt dat goedgekeurd wordt door de leden en dat bewaard wordt in het register van het ITG.

Het Benoemings- en Remuneratiecomité kan waar nodig vertrouwelijke onderwerpen in besloten vergadering bespreken, al dan niet met de betrokkenen.